Developing Bridging Courses for Mathematics and Science Teacher Students - Bridge2Teach     

Takmer na všetkých univerzitách, na ktorých sa pripravujú budúci učitelia, sú do obsahu vzdelávania zaradené predmety, ktoré sú zamerané na premostenie a doplnenie vedomostí budúceho učiteľa z daného predmetu, na ktorého vyučovanie sa pripravuje. Spravidla sú úvodné predmety zaradené v prvých semestroch štúdia I v programoch pre budúcich učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov (slovo: preklenovací alebo úvodný predmet označuje predmet , ktorý je určený na premostenie, na preklenutie vedomostnej priepasti medzi tým, čo študent získal počas štúdia na strednej škole, a tým, čo je potrebné vedieť v začiatkoch štúdia na univerzite. Veľká väčšina týchto predmetov (kurzov) však bola vyvinutá matematikmi alebo vedcami a inými vysokoškolskými výskumnými a pedagogickými pracovníkmi, pričom sú spravidla prednostne zamerané na študentov vedeckých študijných programov matematiky a prírodných vied, a nie sú zamerané na študentov učiteľstva týchto predmetoch. Vysokoškolskí pedagógovia s orientáciou na teóriu vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov  sa, v mnohých prípadoch, nezúčastňovali na navrhovaní obsahu preklenovacích predmetov a zriedka sa podieľajú na výučbe týchto predmetov (kurzov). Na niektorých univerzitách existuje identický preklenovací kurz pre študentov vedeckej matematiky alebo prírodovedných predmetov  a pre študentov učiteľstva matematiky a prírodovedných predmetov Na iných univerzitách existujú osobitné predmety pre študentom učiteľstva, sú to však iba zjednodušené verzie kurzov pre študentov vedeckých smerov. Uvedené fakty oslabujú väčšinu výhod, ktoré majú mať premosťovacie kurzy a úvodné predmety pre študentov učiteľstva.. Všetky partnerské univerzity sú dobre zavedené inštitúcie vzdelávania učiteľov a zistili, že zatiaľ čo ich súčasné premosťovacie kurzy a úvodné predmety pomohli znížiť mieru predčasného ukončenia štúdia študentov vedeckých programov matematiky a prírodovedných predmetov, sotva ovplyvnili mieru predčasného ukončenia štúdia u budúcich učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov.

Cieľom tohto projektu je:
- vytvoriť, otestovať, revidovať, finalizovať a rozšíriť materiály pre preklenovací kurz (úvodný predmet) pre študentov učiteľstva matematiky a preklenovací kurz (úvodný predmet) pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov,
- organizovať semináre pre vysokoškolských učiteľov, ktorí vyučujú v prvých semestroch a podieľajú sa na vyučovaní úvodných predmetov a premosťovacích kurzov. Semináre budú zamerané na to, ako je možné, materiály vytvorené v projekte, používať a adaptovať na podmienky konkrétnej univerzity a daného študijného programu.